Clicky

برگشت >

شارژ اضطراری

در صورتيکه در حال حاضر دسترسی لازم برای پرداخت از طریق سیستم های بانکی را ندارید ، می توانید اشتراک سرویس اینترنت پرسرعت خود را خود را بصورت موقت (براي 5 روز و به همراه یک گیگا بایت حجم ترافیک) تمديد نماييد.

• در صورتيکه ترافيک حجمي سرويس اینترنت پرسرعت شما به پايان رسيده باشد، با استفاده از روش شارژ اضطراری، شما می توانيد در زمان باقی مانده از سرويس فعلی خود، یک گیگا بایت از ترافيک سرويس بعدی خود استفاده نماييد و می بايست ظرف مدت باقی مانده نسبت به تمديد قرارداد ADSL خود اقدام نماييد.

• ترافيک حجمي سرويس شما در زمان استفاده از تمديد موقت به صورت رايگان نبوده و به میزان مصرف شما، از سرویس دوره بعد کسر خواهد شد.

تمدید موقت اشتراک